سی دی تصویری آموزش مدیتیشن و تمركز

حقیقت روحانی     ....    سفری به درون

مدیتیشن

چشم سوم

پرواز روح ادراك هستی روشنگری دانش
فیلمی كه هیچگاه ، بار نخست دیدن آن را فراموش نمیكنید

.افزیش تمركز ،با لا رفتن غیر قابل باور میزان حافظه به دلیل خالی شدن مغز از افكار مزاحم ،شناخت بهتر جهان محسوس و نام محسوس با استفاده از ابزارهای روح همانند چشم سوم .درك ساختار انرژیك بدن وآشنای با علت بروز بیماریها و راه درمان آنها از جمله مباحث مورد بررسی در این سی دی میباشد كه با استفاده از انیمیشن سطح بالا و موزیك بی نظیر و به زبان كاملا ساده دید جدیدی به زندگی شما میدهد وشما را با حقیقت روح و ابزارهای بی نظیر آن و حقیقت زندگی و مرگ آشنا میكند

قسمتهای از فیلم

سفارش خرید

محتوای سی دی

Meditation:

مدیتشن
Meditation is the journey of our consciousness towards the Self.
Sleep is unconscious Meditation
Meditation is conscious sleep.
Abundant Cosmic Energy is obtained only through Meditation

اطلاعات بیشتر در فیلم

Cosmic Energy:

انرژی كیهانی
Cosmic Energy is the bond between galaxies, planets, humans, and atoms.
Cosmic Energy is essential to maintain the order of our life and even for our existence

Energy Body:

ساختار انرژی در بدن

Energy body is the structure for the Self.
Energy Body is the base for our existence.
The root cause of the disease is the lack of Cosmic Energy in the Energy Body.

Third Eye:

چشم سوم


Third Eye is a very powerful too of the Self to see, hear, feel the other frequency realities.

Astral Travel:

پرواز روح


Astral Travel is one more tool of our consciousness to travel known and unknown frequency realities.
 

Nirvana:

 With higher Meditation Experiences and implementing in our practical life, one will get great Understanding
 

Enlightenment

روشنگری

Pyramid Power:

قدرت اهرام
Pyramid is the most stable structure on the planet earth. It is the storehouse of Cosmic Energy
Pyramid helps in healing and all Mediation Experiences

Life After Life:

زندگی پس از مرگ
We come to this earth plane as a speck of consciousness to have unique experiences
اطلاعات بیشتر در فیلم

توجه :مدیتیشن منافاتی با هیچ دین و آیینی ندارد و هر كس با هر دین و آیینی می تواند از بهره ببرد

سفارش خرید

درباره
گالری تصاویر
نمایش
سفارش
خرید